پیدا

برگزاری مراسم تجلیل ازمعلمان حامی کتابخانه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران

درخواست حذف اطلاعات

مراسم تجلیل ازمعلمان حامی کتابخانه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندله معلمان زحمتکش پیرامون فعالیتهایشان باکتابخانه هابه ارائه انتقادوپیشنهادوطرح ونظ رداختندکه بسیارمفیران مورخه 97/2/20باحضورمعاونین محترم وکارشناسان بزرگواراداره کل وروسای چندین اداره منتخب بهمراه معلمان برگزیده استانی بجهت تقدیرازمقام والای معلمان فعال درعرصه های فرهنگی وترویج فرهنگ کتابخوانی باهمکاران کتابخانه های عمومی استان به مناسبت هفته معلم درکتابخانه عمومی ابن شه آشوب بااجرای برنامه های متفاوت فرهنگی واهدا لوح سپاس وبسته فرهنگی ازطرف مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خانم ولی پوربرگزار گردید دراین مراسم دوسفیرکتاب کودک به اجرای دکلمه خوانی پرداختندوحاضرین درمراسم ازجمدوارزنده بود q57s_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û²û²û²û³û¸û³û°û²û´û¹[1].jpg