پیدا

بازدیدازنمایشگاه بین المللی کتاب وباغ کتاب تهران باعنوان یارمهربان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اداره، مسئول کتابخانه عمومی مرحوم حسین گران قراخیل ،مسئولین وکتابداران واعضای فعال کتابخانه های عمومی بهمراه اعضای فعال اتاق فکرومدیرعامل واعضاانجمن خیرین کتابخانه ساز،اصحاب رسانه،نویسندگان وشاعران ،دهیارروستای قادیکلای بزرگ وسفیرکتاب کودک ،کتابخوان برترکشور درسال 95پرنیاشعبانی دراردوی یکروزه باعنوان کاروان یارمهربان ازبخش های متفاوت باغ موزه کتاب بالاخص نمایشگاه خط ونقاشی باحضور جناب آقای اسماعیلی مسئول فرهنگی شهرداری منطقه ده تهران ودر ادامه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مورخه 97/2/21ازدیدبعمل آوردنددراین اردوی فرهنگی یکروزه سفیرکتاب کودک وکت ارطلایی شهرستان قائم شهربا برنامه ریزی رئیس اداره ضمن دیداربامهندش قلم چی مدیریت نشرکمک آموزشی قلم چی وارائه عملکردش دربخش ک ن برای اعضای فعال کتابخانه موردتشویق قرارگرفته و بن یدکتاب از قلم چی بابت علاقه وافرشان به کتاب دریافت کرده تامنابع مورد علاقه خودرا ازنمایشگاه یداری کنند واصحاب رسانه نیز به ضبط مصاحبه ازایشان همت گماشتنددراین اردو دیداربا رمضانعلی محسنی مدیرکل اسبق کتابخانه های عمومی استان مازندران سبب حمایتهای قابل تقدیر وشادی آفرینی برای ماگردید وبه واسطه وهمت آقای محسنی قلم چی مبلغ 30000000ریال به کتابخانه های عمومی شهرستان کتاب کمک درسی به انتخاب مسئولین 6باب کتابخانه بهمراه 6بن یدکتاب به ارزش 500000ریال اهدانمودندوبه همه بازدیدکنندگان ازغرفه انتشارات قلم چی یک بسته پکیچ ورزشی هدیه دادندوهماهنگی گردیدتا جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی برای ک ن والگوپذیری آنان ازافرادی موفق چون پرنیاشعبانی ،ازپرنیابصورت رایگان جهت حضوردرکلاسهای قم چی واستفاده ازمنابع ثبت نام بعمل آوردندوقول بورسیه پرنیاکتابخوان نمونه کشوری رادادنددرادامه مسابقه کتابخوانی توسط اداره شهرستان اجراوبه 3نفرازبرگزیدگان کارت هدیه جهت یدکتاب توسط انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان اهدا گردید ومعرفی کتاب توسط رئیس اداره و زیارت آستانه مبارک زاده اسماعیل ازبرنامه های اجراشده درسفربود.رئیس اداره ومدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه سازبانظرخواهی وهمراهی کت ارکودک پرنیاشعبانی چندنسخه کتاب کودک مرجع یداری وجهت ثبت وآماده سازی به مسئولین کتابخانه های عمومی اهدانمودنداین اردو بااجرای مداحی مداح اهل بیت برادرحسینی به مناسبت گرامیداشت سالگردشهیدم ع حرم محمدبلباسی دراتوبوس وایجادفضای معنوی وخاص برای همراهان باخاطرات شیرین ورضایتمندی هیات همراه به پایان رسیدومستندی ازاین سفربه همت همه همراهان تهیه گردیدکه بسیارجذاب وفرهنگی می باشدودرجلسه شورای اداری شهرستان نمایش داده میشود ys5i_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û³û°û·ûµû±ûµû¸û´û¹û¹.jpg29f9_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û³û°û·ûµû°û´ûµû¹û³û´.jpg0aod_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û³û°û·û´û¸û´û¶û±ûµû².jpgbqsz_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û³û°û¸û²û¶û°û¸û¸û²û¶.jpg