پیدا

تقدیر از دانش آموزان برتر رو مه دیواری به مناسبت روز زمین پاک( کتابخانه عمومی مرحوم حسین گرا

درخواست حذف اطلاعات

دانش آموزان عزیز آقایان : محسن ی ، سهیل کاشی قرا ، علی غنی زاده ، محمد جواد عیسی نیاء از مدرسه شهید بلبلی قراخیل و اعضاء فعال کتابخانه ، که به مناسبت روز زمین پاک رو مه دیواری با این عنوان تهیه نمودند مورخه 25 / 2 / 97 توسط مسئول کتابخانه عمومی مرحوم حسین گران قراخیل در مدرسه با اهداء بسته فرهنگی تقدیر گردیدند.